Новини и събития

Категории

НАЗАД
24.09.2018 |
Новини,  |
blsac

Среща на Управителния съвет на КСЧМ на 4.10.2018 г. в Констанца, Румъния

Среща на Управителния съвет на КСЧМ, която ще се проведе на 04.10.2018 г. (четвъртък) от 13.30 часа в хотел Делмар , гр. Констанца, Румъния. За повече информация виж тук...

До членовете на
Управителния съвет на КСЧМ

 

ПОКАНА

Председателят на Консултативен съвет за Черно море/КСЧМ/ на основание чл. 32 ал.4 от Устава на КСЧМ свиква Управителен съвет, който ще се проведе  на 04.10.2018 г. /четвъртък/ от 13.30 часа в хотел Делмар , гр. Констанца, Румъния.

ДНЕВЕН РЕД:

13.30 Откриване на събранието, избор на водещ на събранието, протоколчик и преброител-Сорин Манаила;

13.45 Определяне на място, дата, час и дневен ред за провеждане на Изборно  Общо събрание на КСЧМ - Йордан Господинов;

14.10      Представяне  на етап на изпълнение на Програмата на КСЧМ за 2018 към днешна дата, преглед на неизпълнените мероприятия, набелязване на график за организирането им -Сорин Манаила, Йордан Господинов;

15.00       Представяне на отчет за внесеният членски внос за 2018 поименно. Представяне на отчет за не внесен членски внос 2017 и 2018. Решение за излизане от ситуацията. Докладване размер на реално изплатената от Брюксел субсидия. Изпълнение на бюджета към момента по пера -г-жа Ивелина Баланова;

15.30      Кафе пауза;

16.00       Разглеждане писмото на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ отправено до Премиера на Р България, до Министъра на МЗХГ и до г-н Сорин Манаила през месец август относно предстоящото преструктуриране на рибарските пристанища в Р България-д-р Йордан Господинов.

16.30     Изслушване на  представителят на „Черноморски изгрев“. По решение на ОС да яви и се изслуша, за да изложи своята гледна точка, предложения за решенията, във връзка с писмо отправено до ОС през месец март-Емил Милев.

17:00-Предложения за изготвяне на препоръка към Министерството на земеделието и развитието на селските райони - MARD ROMANIA чрез която КСЧМ подкрепя Развитието и модернизацията на пристанище Мидия, чрез осигуряване на съвременни съоръжения за извършване на специфични риболовни дейности.

- Предложения за изготвяне на препоръка към Министерството на земеделието и селските райони - MARD ROMANIA, както и към Министерството на земеделието, храните и горите - МЗХГ България и ГД "Морско дело и рибарство", по отношение на насърчаването на улова на различни двучерупчести видове в Черно море море. (Vongola (Venerupis decussata), White Venus Clam, други мекотели)

17.30     Други;

18.00     Закриване на събранието.

Всички упълномощени лица да представят оригинал на пълномощното за събранието или такова за цялата 2018 г., което да е изрично упоменато.