Новини и събития

Категории

НАЗАД
2.11.2018 |
Новини,  |
blsac

Среща на Общото събрание на КСЧМ на 19 и 20 ноември 2018

На 19 и 20 ноември, 2018 г. в хотел Голдън Тюлип, гр. Варна ще се проведе среща на Общото събрание на КСЧМ. Вижте дневния ред по-долу.

До членовете на

Общото събрание на  КСЧМ

 

ПОКАНА

Управителният съвет на Консултативния съвет за Черно море /КСЧМ/ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 21 от Устава на Консултативният съвет за Черно море, свиква Изборно Общо събрание, което ще се проведе на 19 и 20 ноември /понеделник и вторник/ 2018г, в гр. Варна, Хотел Голдън Тюлип, зала „ Голдън Тюлип“ с начален час 13.00 часа.

 

ДНЕВЕН РЕД

19.11.2018 /понеделник/

12.45 Регистрация

13.00 -13.20 Откриване на заседанието, определяне на водещ на събранието, избор на    протоколиращ   и преброител;

13.20 -13.40 Представяне на официалните лица и гостите, приветствия;

13.40 – 14.20 Отпадане на членове и/или изключване на членове от КСЧМ, поради системно не внасяне на членски внос и/или поради системни нарушения на устава през 2017 и 2018 г./чл.12 от Устава/.

14.20 – 15.00 Разглеждане на молби за членство в КСЧМ,  постъпили към Секретариата;

15.00 – 15.30 Кафе пауза;

15.30 – 16.10 Разглеждане на постъпилите предложения за промяна на Устава на КСЧМ. Дискусии и гласуване;

16.10 -16.50 Избор на нов Управителен съвет на КСЧМ. Избор на Председател и Генерален секретар;

17.00 Закриване на заседанието.

 

20.11.2018 /вторник/

10.00 - Откриване на заседанието на Общото събрание;

10.10 – 10.40 Приемане на работна програма на КСЧМ за 2019 г.

10.40 -11.20 Дискусии и приемане на Бюджет за 2019 г. на КСЧМ;

11.20 - 12.00 Определяне на размера на членския внос към КСЧМ за 2019 г.;

12.00 – 12.30 Кафе пауза;

12.30 – 12.45 Избор на регистриран одитор;

12.45 – 13.20 Разни. Закриване на заседанието.

 

 

Всички упълномощени лица да представят оригинал на пълномощното за събранието, или такова за цялата 2018 г., което да е изрично упоменато.

Дневният ред е приет и утнвърден на редовно заседание на УС на КСЧМ.

 

Изготвил

Генерален Секретар на КСЧМ

Д-р Йордан Господинов