Новини и събития

Категории

НАЗАД
9.04.2019 |
Новини,  |
blsac

Среща на Общото събрание на КСЧМ на 7 май

На 7 май 2019 г. в хотел Рослин Димят, гр. Варна ще се проведе среща на Общото събрание на КСЧМ. За повече информация може да видите дневния ред тук.

До членовете на
Общото събрание на КСЧМ

 

ПОКАНА

Управителният съвет на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ) на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 21 от Устава на Консултативният съвет за Черно море, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 7 май 2019г, в гр. Варна, Хотел Рослин Димят, конферентна зала „Перла“,  с начален час 9,30 часа.

 

ДНЕВЕН РЕД

ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ:

Т.1. Проверка на документи и пълномощни на присъстващите;

Т.2 Избор на водещ на събранието, преброител на гласовете и водещ протокола;

 

Т.I  Вземане на решение за изискване / предприемане на правни и фактически действия по събиране, вкл. по съдебен ред на неплатени задължения/ или освобождаване от финансови задължения напуснали/изключените/отпаднали организации.

Т.II  Прием  на нови членове на Сдружението;

Т.III Промени в състава и числеността на Управителния съвет на КСЧМ. Освобождаване на членове на УС избрани на 19-20.11.2018 г, попълване състава на УС с нови членове.

Т.IV Гласуване отчета за дейността за 2018г.;

Т.V Гласуване на финансовия отчет за 2018 г и представяне на одитния сертификат;

Т.VI Определяне на председатели и на заместник председатели на двете работни групи към КСЧМ, както и техния мандат.

Т.VII Приемане на промени в Устава на КСЧМ;

Т.VIII Разни; промяна адрес и седалище на управление.

 

Всички упълномощени лица да представят оригинал на пълномощното за събранието, или такова за цялата 2019 г., което да е изрично упоменато.

 

04.04.2019 г.
гр. Варна

Председател на КСЧМ                                                                                                             
д-р Йордан Господинов