Новини и събития

Категории

НАЗАД
2.02.2020 |
Новини,  |
blsac

Среща на Управителния съвет на КСЧМ на 21 февруари

На 21 февруари ще се проведе среща на управителния съвет на КСЧМ в гр. Варна, България. По-долу може да видите дневния ред.

До членовете на УС на КСЧМ

Покана

Председателят на КСЧМ, на основание чл. 32, ал. 4 от Устава на КСЧМ, свиква Управителен съвет, който ще се проведе на 21.02.2020, в гр. Варна, с начален час 10.30 ч.

Дневен ред

10.30 Откриване на събранието, избор на водещ на събранието, протоколчик-преброител;

10.45 Информация за внесения по сметката на КСЧМ членски внос за 2019 и 2020 г. Дискусии.

11.10 Определяне на място, дата, час и дневен ред за провеждане на Общо събрание на Консултативен съвет за Черно море;

11.30   Разглеждане и утвърждаване на отчетa за дейността за 2019 г;

12.20     Пауза за обяд;

13.10 Разглеждане и утвърждаване на финансовия отчет за 2019 г.;

13.30 Запознаване с одитния доклад,  изготвен от одитираща фирма „Ефектив одит“ ООД- Ивелина Баланова, одитираща фирма;

13.50  Обобщение на получените предишни препоръки и отговори;

14.20 РГ за 2020 г. – предложения от членове;

14.50 Определяне на дата, място и теми за провеждане на кръгла маса от КСЧМ;

15.10 Разни.

15.30 Закриване на заседанието.

Всички упълномощени лица да представят оригинал на пълномощното за събранието, или такова за цялата 2020 г., което да е изрично упоменато.

 

Свикващ събранието: Председател на КСЧМ: д-р Йордан Господинов