За нас

КСЧМ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено на 20.07.2015 г. съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска дейност. Сдружението е регистрирано съгласно българското законодателство с централен офис във Варна .....

Мисия

Мисията на Консултативния съвет за Черно море е да насърчава балансирано представителство на всички заинтересовани страни в областта на рибарството и аквакултурите и ще допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството .....

Цели

Основните цели на КСЧМ са съвместими с целите и принципите на общата политика в областта на рибарството, посочени в Регламент (ЕС) No. 1380/2013, и по-специално в член 43, параграф 1 от него и приложение III към него и включват целите от ОПОР .....

Консултативен съвет за Черно море

Членове

КСЧМ се състои от Изпълнителен комитет и Общо събрание. Запознайте се с членовете тук.

Публикации

В този раздел ще намерите презентации, доклади, материали от кръгли и маси и др. Вижте повече тук.

Документация

На тази страница ще намерите Устав, Учредителен протокол, Работна програма и др. Вижте ги тук.

Регламент (ЕС) No. 1380/2013

КСЧМ е създаден според целите и принципите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 43, параграф 1 и приложение III към Регламент на ЕС No. 1380/2013.

Най-новото в нашата галерия

Разгледайте последните снимки в нашата галерия. Обновяваме я често, така че може да се върнете отново, за да видите и по-нови снимки.

Новини

5.03.2021 |
Новини,  |
blsac

На 24 и 25 февруари Консултативният съвет за Черно море проведе първите си срещи за 2021 г.

22.01.2021 |
Новини,  |
blsac

На следния линк заинтересованите лица могат да вземат участие и да попълнят кратък въпросник за определяне на теми за сътрудничество по програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 г.

17.09.2020 |
Новини,  |
blsac

По заповед на Министъра на земеделието, храните и горите на Р България, с № РД 09-714/09.09.2020 г. (виж тук), се сформира постоянно действаща група за бързо реагиране във връзка с ранното стартиране на размножителния период на някои видове риба в Черно море.