За нас

Консултативният съвет за Черно море /КСЧМ/ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено на 20.07.2015 г. съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска дейност. Сдружението е регистрирано съгласно българското законодателство с централен офис в град Варна-Р България. Сдружението има открит втори офис в град Констанца - Р Румъния.

Членовете на Консултативният съвет са асоциации, неправителствени организации и сдружения, чиито дейности обхващащи всички основни области на рибарството в България и Румъния – улов на риба и други водни организми, аквакултура, преработка, внос и износ, търговия на дребно и едро с риба и рибни продукти. В КСЧМ членуват и екологични НПО, транспортен синдикат и други заинтересовани и имащ дейности свързани с морето.

Ръководни органи на сдружението са Общо събрание и Управителен съвет. Дейността на КСЧМ е изцяло продиктувана от решенията на Общото събрание, като се съблюдават нормите на европейското,националното законодателство и се подчинява на устава. Оперативните управленски решения са в правомощията на членовете на управителния съвет /УС/, а представителните функции са делегирани на Председателя. Изпълнителните функции са в правомощията на секретариата, който се управлява от Генерален секретар. Правата и задълженията на секретариата са разписани в процедурен правилник. Те са в пряка зависимост от решенията на Общото събрание, Управителният съвет и са в рамките на разписаният и приет бюджет, програма и цели на КСЧМ.

КСЧМ поддържа интернет страница която е прозорец за реклама на членовете и средство за информация относно дейността на сдружението. Страницата постоянно се актуализира с новини и актуализирана нормативна база от европейското законодателство, касаещи сектора.

В работата си сдружението работи съвместно с институции, министерства, ведомства, научни институти и други неправителствени организации за постигане целите залегнали в програмата.

Ние търсим мнението и компетентността на всички.