Мисия на КСЧМ

Ще насърчава балансирано представителство на всички заинтересовани страни в областта на рибарството и аквакултурите и ще допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството. Консултативният Съвет за Черно море ще насърчава сътрудничеството със заинтересовани страни от други крайморски държави, които да предоставят информация и съвети за устойчивото управление на ресурсите в този морски басейн. За тази цел когато е целесъобразно експерти от тези трети страни могат да бъдат канени на заседанията на Съвета като наблюдатели.

Консултативния съвет за Черно море ще отправят до Комисията и до заинтересованите държави членки препоръки и предложения по въпроси, свързани с управлението на рибарството и социално-икономическите и отнасящите се до опазването аспекти на рибарството и аквакултурите. Ще уведомяват Комисията и държавите членки за проблеми, свързани с управлението и със социално-икономическите и отнасящите се до опазването аспекти на рибарството и аквакултурите в своята географска зона или област на компетентност, и ще подпомага, в тясно сътрудничество с научните среди, събирането, доставянето и анализа на данните, необходими за разработването на мерки за опазване и др.